Drikkevareemballasje

Drikkevareemballasje
Det er utarbeidet forslag til miljøkrav for svanemerking av emballasje til flytende næringsmidler. Høringsfristen er 15. desember 2017.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Niina Tanskanen fra det finske sekretariatet. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Miljøkravene gjelder for emballasje til flytende næringsmidler og målsetningen er å stimulere utviklingen av fornybare råvarer til drikkevareemballasje. En av miljøgevinstene vil være at fornybare råvarer erstatter fossile råvarer og dermed redusert klimabelastning for drikkevareemballasje. Det stilles krav til   bruk av bærekraftige fornybare råvarer, kjemikalier, gjenvinning samtidig som kravene sikrer at miljøgevinstene ikke går på bekostning av emballasjens primære funksjon, som er beskyttelse og holdbarhet av produktet.

En svanemerket emballasje til flytende næringsmidler

 • består av en høy andel fornybart materiale for å spare jordens ressurser
 • lever opp til krav til sporbarhet av treråvarer samt krav til sertifisering av råvarer
 • lever opp til høye krav til inngående kjemikalier som sikrer mulighet for materialgjenvinning og minimal helserisiko
 • kan materialgjenvinnes og fremmer dermed sirkulær økonomi
 • kan ikke inneholde resirkulert plast eller papir for å unngå risiko for at skadelige stoffer kan migrere til produktet

Emballasje til flytende næringsmidler er ikke et tradisjonelt svanemerket produkt da det kun er selve emballasjen og ikke inneholdet som blir merket. For å minimere risikoen for forvirring om hva som er svanemerket, så er det utviklet et modifisert Svanemerke med undertekst om at det er selve emballasjen som er merket. Retningslinjer for utforming, plassering etc. av svanemerket på emballasje er spesielt utviklet. 

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

 • Kriteriene har som hensikt å stimulere utviklingen av fornybare materialer gjennom å stille krav til at 90 vektprosent av emballasjen skal være produsert av biobaserte materialer (2)
 • Utelukke bruk av metall i krav O2
 • Utelukke bruk av gjenvunnet plast og gjenvunnet papir/masse i krav O2
 • Krav til full sporbarhet av fornybare råmaterialer i biobasert plast, bruk av massebalanse metode (miks av fornybare og fossile råvarer) samt krav til plastens bestanddeler i O2
 • Krav som fremmer materialgjenvinning av emballasjen (O6-O8)
 • Krav til polymerer (O18, O19)
 • Modifisert svanemerket emballasje-logo på emballasjen (Bilag 1)

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 15. desember 2017 via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Last ned dokumentene

Kriterieforslag

Vedlegg til kriterieforslaget

Bakgrunnsdokument

Høringsbrev

Download documents

Criteria Document

Background Document

Send inn høringsuttalelse/submit your views