Forslag til nye krav for tekstilservice

Forslag til nye krav for tekstilservice
Det er utarbeidet forslag til reviderte miljøkrav til svanemerket tekstilservice. Høringsfristen er 5. desember 2017.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Caroline Karlsson. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene. 

De viktigste endringene som foreslås er: 

O2 Fordeling av tekstilkategorier 

Tekstilkategorien hotell (3) har blitt oppdelt i to underkategorier; en for vanlig hotelltekstil og en for tekstil fra utleiehytter. Tekstilkategorien arbeidstøy til industri/kjøkken/slakteri og lignende (1) har blitt utvidet med en underkategori; renromstekstiler. Her skal samtlige tekstiler som anvendes i renrom plasseres, selvom de egentlig tilhører en annen tekstilkategori. 

O6 Energi og O7 Utslipp av klimagasser 

Krav til energi og klimagasser er skjerpet. Energi- og CO2-faktoren for elektrisitet er oppdatert for bedre å speile det nordiske el-markedet. 

O9 Klassifisering av vaskekjemikalier 

Grensen for giftighet-nedbrytbarhet for de anvendte kjemikaliene (CDV) har blitt skjerpet. Kjemikaliekravene i kriteriene for tekstilservice er, gjennom CDV-kravet, utformet for å minske den totale miljøbelastningen per funksjonell enhet (per kg tekstil). Man har derfor ikke satt krav på de enkelte vaskekjemikalier når det gjelder miljøfareklassifisering. I likhet med nåværende kriterier er det ikke forbud mot å anvende vaskekjemikalier som er klassifisert med H400, H410, H411, H412 eller H413. 

Farekoden H304 – Kan være dødelig ved svelging, om det kommer ned i luftveiene, er ny. 

Produkter der klassifiseringen skyldes innholdet av enzymer og produkter for flekkfjerning, som anvendes direkte på flekken før vask, unntas kravet

O16 Stoffer som ikke får inngå i vaskekjemikaliet 

Fosfater og fluortensider og andre per- og polyfluorerte forbindelser (PFC) er lagt til på listen over stoffer som ikke får inngå. Mht. fluortensider og andre per- og polyfluorerte forbindelser (PFC) er impregneringsmiddel til personlige verneklær unntatt. PFOS og/eller PFOA er dog forbudt, uten unntak. 

O17 Andelen miljømerkede vaskekjemikalier 

Minst 30 vekt-% av vaskekjemikaliene skal være miljømerket på årsbasis. Kravet kan oppfylles på konsernnivå eller for det enkelte vaskeri. 

O21 Innkjøp av sertifiserte tekstiler 

Kravet er skjerpet fra 75 % til 85 %. Miljømerkede tekstiler vektes høyere enn i de nåværende kriteriene – med en faktor 5. 

O22 Forbud mot mykgjørende ftalater 

Mykgjørende ftalater får ikke inngå i matter ved nyinnkjøp. 

P10 Kassering – grønne grep 

Et poengkrav som fremmer forebyggende tiltak mot kassering, mer gjenbruk og mer materialgjenvinning er innført. Nordisk Miljømerking tar gjerne imot flere eksempler på forebyggende tiltak/initiativ som kan skrives inn som eksempel i kravet. 

P11 Informasjon om tekstilproduksjon og redusering av utslipp av mikroplast i avløpsvannet 

Et poengkrav i forhold til tekstilproduksjon og syntetiske materialer, og utslipp av mikroplast i avløpsvannet er innført. 

O28 Arbeidsforhold og O29 Underleverandører/bemanningsforetak 

Krav til arbeidsforhold for egne ansatte og underleverandører/bemanningsforetak er innført. 

 

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 5. desember 2017 via svarskjema nedenfor, per post eller epost til . For spørsmål kontakt produktansvarlig Arne Godal, tlf. 97 18 48 09 eller

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking. 

 

Last ned dokumentene

Kriterieforslag (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

Høringsbrev (pdf)

Kalkulasjonsark (Excel)

Download in Englsih

Criteria Document (pdf)

Background Document (pdf)

Calculation Sheet (Excel)

 

Send inn høringsuttalelse/submit your views