Fremtidens miljøkrav i offentlige innkjøp

Fremtidens miljøkrav i offentlige innkjøp
Tjue leverandører og femti innkjøpere deltok på seminar 20. november om dagens og fremtidens miljøkrav i offentlige innkjøp. De fikk se hvordan miljømerking forenkler og at det nye EU-direktivet åpner opp for å etterspørre seriøse miljømerker.
Tekst

Første foredragsholder var advokat Robert Myhre, innkjøpsjurist som tidligere har jobbet i nærings og handelsdepartementet og vært sekretariatsleder i KOFA. Han kunne fortelle at det nye direktivet forventes implementert slik det står og at direktivet vil øke mulighetene til å stille gode miljøkrav som gir miljøeffekter.

Se en kort presentasjon ovenfor (44 sekunder) eller hele foredraget nedenfor (49 minutter).

Video: Advokat Robert Myhre forklarer EUs nye innkjøpsdirektiv.

Innkjøper kan stille krav om miljømerking forutsatt at miljømerket oppfyller noen gitte kriterier og leverandøren får en rimelig tidsfrist. Myhre mener miljømerket Svanen oppfyller alle kriteriene for å kunne etterspørres, men at et av Svanemerkets krav ikke er tilstrekkelig tilknyttet kontraktens gjenstand. Dette kravet vil Nordisk Miljømerking fjerne fra alle kriteriedokument før direktivet implementeres i Norge. Hva som anses som rimelig tidsfrist er foreløpig noe usikkert, men med krav om sertifisering i løpet av kontraktsperioden unngår man denne utfordringen.

Det åpnes for å stille krav om sertifisert miljøledelse og krav til miljøledelse kan nå også omfatte varekontrakter. Usikkerhet rundt muligheten til å stille krav til produksjonsprosessen er ryddet av veien. Myhre var opptatt av at innkjøpere må bli flinkere til å stille konkrete miljøkrav som er mulig å evaluere. Han mente miljømerket Svanen kunne være til stor hjelp da miljøkrav er komplekst, og trakk frem halogenerte bindemidler som et eksempel på noe som er vanskelig å forstå for vanlige innkjøpere.

Bruk klageadgangen og krev åpenhet

Kristine Foss, som er organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund belyste deretter de prinsipielle sidene ved offentlighet og betydningen av åpenhet. Offentlighet og åpenhet styrker demokratiet, forhindrer korrupsjon og sikrer effektiv bruk av samfunnet ressurser. Deltakerne fikk gjennomgang av vannverksaken på Øvre Romerike, manglende anbudsutlysning i Asker og en sak fra Oslo kommune som overlot til leverandørene å avgjøre hva som skulle sladdes av konkurransedokumenter ved anbud.

Overlat miljøevalueringen til en tredjepart

Jorunn Amundgård, innkjøpsrådgiver i Fredrikstad kommune, fortalte om hvordan man kan stille offensive miljøkrav og overlate miljøevalueringen til en tredjepart: «Mange leverandører mener de er gode på miljø, men ofte erfarer vi at det er mange fine ord og formuleringer. Det mangler god dokumentasjon. Eksempler som kildesorterer, prioriterer transport med jernbane, telefonmøter, og videokonferanser er lite konkret og derfor vanskelig å skille den ene fra den andre. For å få uttelling på miljø i konkurransene hvor vi benytter miljømerkingskrav blir de tvunget til å gå til sine underleverandører og dokumentere miljøegenskapene til de produktene som tilbys.»

Still krav til oss

Jonas Floa Harsem, Bid Manager at Scandic Hotels og Brita Staal, CSR & Quality Manager hos Staples Norway AS mente at innkjøpere oftere og sterkere må stille miljøkrav. Fortsatt er det altfor mye prisfokus hos innkjøpere og altfor mange underlige miljøkrav ved anbud.  Begge imøteser nytt EU-direktiv som åpner for at miljøkrav kan bety en faktisk forskjell i forbindelse med anbud. Staples kunne skryte av at de har nådd 38 prosent miljømerket omsetning og Scandic hevdet at man ved et romdøgn på Scandic sparer energi tilsvarende 9 stykk 40Watts lyspærer og miljøet for produksjon av 300 gram usortert avfall.

Miljømerking forenkler grønne innkjøp

Tormod Lien som er prosjektleder for Svanens innkjøperklubb, avsluttet med å si at ett mål med Miljømerking er å gjøre miljøinnkjøp like enkelt for offentlige innkjøpere som det å levere selvangivelsen via nettet har blitt for folk flest. Regelverket bak innkjøp er kompliserte og kravene for å oppnå Svanemerket er mange og strenge, men det å etterspørre miljømerkede produkter er sterkt forenklende både for innkjøpere og leverandører. Miljømerking fortsetter å veilede store og små innkjøpere.

Kompendium: Miljøkrav i offentlige innkjøp med dagens og morgendagens regelverk

Last ned kompendium som gjør rede for det nye innkjøpsdirektivet fra EU og hvordan man kan benytte miljømerking mens man venter. Kapitlene om dagens og morgendagens regelverk er utarbeidet av advokat Robert Myhre, mens teksten om praktisk bruk av miljømerking og veiledning er ved Svanens innkjøperklubb.