Stortingshøring om giftfri hverdag

Stortingshøring om giftfri hverdag
Skal vi kutte bruken av miljøgifter, må positiv miljømerking være et viktig tiltak. Da utnytter vi også markedskreftene til miljøets beste. Offentlige innkjøpere må gå foran og utnytte sin enorme markedsmakt til å radere ut miljøgiftige produkter.
Tekst

Dette var noen av rådene Miljømerking gav stortingspolitikerne i Energi- og miljøkomitén i dag. De arrangerte høring om to representantforslag om å lage en handlingsplan for en giftfri hverdag.

– Både folkehelsa og miljøet trues av den kjemiske cocktailen vår moderne hverdag har blitt. Derfor sier vi selvsagt ja til en handlingsplan for å kutte bruken av miljøgifter, sier fagsjef i Miljømerking Aina Seland.

Lovgiving er viktig, men tidkrevende

Utvikling av nytt og strengere lovverk er myndighetenes viktigste redskap, men er svært tidkrevende. Inntil tilstrekkelige internasjonale avtaler og reguleringer er på plass, er det viktig å utnytte de verktøyene vi allerede har for å skape endring. Det positive miljømerket Svanemerket er slikt verktøy. – Våre miljøkrav forbyr miljøgifter, dvs stoffer som er potensielt hormonforstyrrende, kreftfremkallende, kan skade arvestoff og reproduksjonsevne eller gi alvorlig miljøskade. Vi går lenger enn regelverket, og utelukker også stoffer på mistanke pga føre-var-prinsippet, slår fagsjef Seland fast.

Bruk og styrk Svanemerket

I dag er det 9000 svanemerkede produkter i Norge, men likevel er det stort vekstpotensial i en rekke bransjer. Økt innsats mot produsenter og forhandlere vil både gi flere miljømerkede produkter i hyllene, og bedre synlighet på dem som allerede finnes. Også i forhold til forbrukere (og innkjøpere) er potensialet stort for økt bevisstgjøring.

– Vi har en situasjon i dag der mange merker og ordninger av svært variabel miljøverdi konkurrerer om oppmerksomheten, sier Seland, og dette kan skape forvirring og i verste fall avmaktsfølelse. Et langt mer synlig offisielt miljømerke vil gjøre det enklere for folk å velge riktig i produktvrimmelen.

EU-direktiv åpner for mer offensiv offentlig innkjøpspolitikk

EUs nye direktiv for offentlige innkjøp åpner for å bruke seriøse miljømerker som sitt miljøkrav. Dette er godt nytt, mener Tormod Lien, prosjektleder for Svanens innkjøperklubb.
– Mitt mål er å gjøre miljøinnkjøp like enkelt for offentlige innkjøpere som det å levere selvangivelsen via nettet har blitt for folk flest, sier Lien.

Innkjøpsregelverket er innfløkt, og kravene for å oppnå Svanemerket er mange og strenge, men likevel er det å etterspørre miljømerkede produkter er sterkt forenklende både for innkjøpere og leverandører. Svanens innkjøperklubb vil framover gi økt bistand til innkjøpere i alle sektorer både når det gjelder utvikling av god innkjøpspolitikk og i forbindelse med konkrete anbudsprosesser.