Bilvaskehallar

Bilvaskehaller
Nordisk Miljømerking har utarbeida forslag til krav for bilvaskehallar. Høyringsfristen er 4. juni 2013.
Tekst

Bilvaskehallar påvirkar miljøet gjennom stort forbruk av vatn og kjemikaliar, og gjennom utslipp av forurensa vaskevatn. Vaskevatn frå bilvaskehallar består av metall og organiske stoff som påvirkar vassresipientar, prosessar og slamkvalitet negativt. Forbruket av vatn er spesielt stort i vaskeanlegg som ikkje resirkulerar vatn.

Utslipp av metall, olje og organiske stoff per bilvask varierar mykje mellom dei ulike vaskeanlegga. Ein stor del av forurensingane kjemfrå smusset som vaskast bort frå kjøyretøya. Gjennom å velge egna rengjeringskjemikaliar og tilpasse renseteknikken til vaskemetoden, kan utslippa av metall og organiske stoff begrensast mykje. Dette forutsett riktignok at verksemda har gode rutiner for drift og vedlikehald av bilvaskeanlegget.

Krava til ein svanemerka bilvaskehall stimulerar til ei utvikling mot ressursbesparande og effektive bilvaskehallar utan miljøforstyrrande utslipp til luft, jord og vatn.

Dei viktigaste forslaga til endringar er:

  • Innføring av grunnlisens og tydelegare avklaring av kven som kan få Svanemerket (lisens skal være tilknytta produksjonsstad). Totalleverandørar av vaskeanlegg, kjemikaliar og renseanlegg kan få ein grunnlisens dersom betingelsane i kriteriedokumentet er oppfylt.
  • Krav om at 20% av bilpleieprodukta som brukast i en svanemerket bilvaskehall skal være svanemerka
  • Tydelegare krav til prøvetaking, eigenkontroll og førstegongskontroll
  • Tilrettelegging av krava med omsyn til manuelle anlegg (GDS-anlegg)
  • Skjerping av krav til utslipp, CMR-stoff, nanomaterialar og parfyme

Vi ønskar spesielt tilbakemelding på:

  • Klassifisering av superkonsentrat – finst det superkonsentrat som vil klare Miljømerkings krav til klassifisering "Miljøfarleg"?
  • Allergifremkallande parfymestoff – forslag om å forby parfyme i produkt som brukast i manuelle anlegg (GDS-anlegg)
  • Skjerpa kjemikaliekrav i følge nye krav til svanemerka bilpleiemiddel

Vi vil gjerne ha kommentarar til dei nye miljøkrava, og vi er spesielt interessert i å få kommentarar på endringane og de tilhøyrande dokumentasjonskrava. Vi mottek helst disse via skjemaet nedanfor. Fristen er 4. juni 2013. Kommentarar kan også sendast per post eller e-post til

Her kan du fylle ut og sende inn høringsskjema direkte.
Generelt
Her kan du fylle ut og sende høyringskjema direkte
Generelt
Kommenter saken
kommentarer