Engangsartikler i kontakt med mat

Engangsartikler i kontakt med mat
Det er utarbeidet forslag til nytt, revidert kriteriedokument for svanemerking av engangsartikler i kontakt med mat. Høringsfristen er 10. mars 2017.
Tekst

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Eline Olsborg Hansen ved Miljømerking Norge. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

De viktigste endringene som foreslås i denne revisjonen er:

 • Oppdatert produktgruppedefinisjon med henvisning til EUs forordning nr. 1169/2011 om definisjon av «ferdigpakket» mat 
 • Det er innført bagatellgrenser for enkelte krav og mindre omfattende krav for enkeltemballasje (f.eks. papir rundt spisepinner) for å lette dokumentasjonsbyrden for materialer som totalt inngår med en liten vekt- %
 • Det åpnes opp for at produkter av resirkulert plast kan merkes. Det er fortsatt forbud mot resirkulert masse/papir/kartong/papp i kriteriene.
 • Det er innført referanseverdier for energi, CO2 og utslipp til luft og vann for kaffefilter, kartong, kraft liner og fluting
 • Det er innført krav til inngående stoffer i kjemiske produkter f.eks. lim og trykkfarge, som brukes ved produksjonen (konverteringen) av engangsartikkelen
 • Det er innført krav til restmonomerer klassifisert som kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske i polymerer
 • Energikravet til biobaserte polymerer kan også dokumenteres oppfylt hvis plastprodusenten er sertifisert i henhold til ISO 50001
 • Avfallskravene er endret ved at kravene skal fremme produkter som er mulig å materialgjenvinne. Konsekvensen er at det ikke er mulig å svanemerke plastprodukter, herunder også komposterbar/nedbrytbar plast, som  ikke kan håndteres i dagens system for materialgjenvinning. Nordisk Miljømerking ønsker med dette å bidra til den sirkulære økonomien og anser at det er svært viktig i en produktgruppe som genererer mye avfall.
 • Nordisk Miljømerking stiller fortsatt et krav om at produktene i produktgruppen skal bestå av en høy andel fornybare råvarer. For biobasert plast foreslås det at kravet ikke kan dokumenteres ved bruk av massebalansemetoden. Nordisk Miljømerking har vurdert at det i kriterier for engangsartikler i kontakt med mat er viktig med full sporbarhet på de fornybare råvarene slik at det ferdige produktet faktisk er biobasert.

Nordisk Miljømerking ønsker kommentarer til hele kriterieforslaget, men vil spesielt fremheve at vi ønsker kommentarer til punktene om

 • å tillate resirkulert plast
 • avfallskravene
 • krav om full sporbarhet på fornybare råvarer i bioplast

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Kristian Kruse, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 10. mars 2017 via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til .

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

 

Last ned dokumentene (norsk tekst)

Kriterieforslag

Bakgrunnsdokument

Høringsbrev

Download documents (english text)

Criteria document

Background document

Letter of consultation

Send inn høringsuttalelse/submit your views