Kompostbehaldarar

Kompostbeholdere
Reviderte miljøkrav til kompostbehaldarar er no ute på høyring. Høyringsfristen er 6. desember 2013.
Tekst

De viktigaste endringane er at kun varmkompostbehaldarar kan miljømerkast, klassifiseringskrav for kjemikaliar er oppdatert, og det er stilt strengare krav til plastmaterial. Blant anna skal minst 50% av kompostbehaldarens plastdelar være av resirkulert plast. Funksjonstesten er ikkje revidert, så ved fornying av allerede godkjente kompostbehaldarar er det ikkje nødvendig å gjennomføre funksjonstesten på nytt.

Forslaga til miljøkrav er utarbeida av sekretariata i Nordisk Miljømerking under leiing av Maria Göransson. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom de ønskar å få tilsendt papirkopi av dokumenta.

Vi vil gjerne ha kommentarar til dei nye miljøkrava. Kontaktperson i Noreg er Randi Barstad Rødseth, og vi ber dykk sende kommentarane til oss innan 6. desember 2013 per post eller epost til

Skjema levert av 123ContactForm | Report abuse