Renovering av bygg

Renovering av bygg
Forslag til miljøkrav for svanemerket renovering av bygg sendes nå ut på høring. Høringsfristen er 9. juni.
Tekst

Våre nordiske land har stort behov for renovering av den bygningsmassen som har passert sin tekniske livslengde. Det er viktig at denne renoveringen skjer med så liten miljøbelastning som mulig. Nordisk Miljømerking har derfor utviklet krav for svanemerket renovering, hvor kravene blant annet baserer seg på erfaringer fra svanemerking av nye bygg.

Vårt forslag til krav gjelder både renovering av småhus, leilighetsbygg, barnehager, skolebygg, kontorbygg, eldreboliger, hytter, brakker/paviljonger og bygg som skal konverteres til noen av disse bygningstypene.

Renoveringsprosessen er vurdert i et livssyklusperspektiv, og vi foreslår å stille krav til både en vurdering og miljøkartlegging av eksisterende bygningsmasse for å sikre gjenbruk, riktig miljøsanering og god håndtering av avfall fra eventuel riving. Bruk av energi, kjemiske produkter og byggevarer reguleres også gjennom kravene. Avfallshåndtering, innemiljø, kvalitetssikring i renoveringsprosessen og selve overleveringen av det nyrenoverte bygget til byggherre/eier er også sentrale områder som kravene beskriver.

I høringsforslaget legger vi vekt på at

  • det renoverte bygget skal ha lavt energibehov.
  • den eksisterende bygningen er grundig undersøkt, og farlige stoffer og farlig avfall har blitt håndtert slik det skal.
  • bygningsdeler og materialer gjenbrukes.
  • nye byggprodukter, materialer og kjemiske produkter oppfyller strenge miljø- og helsekrav.
  • bygningen har et godt innemiljø og lave emisjoner.

Nordisk Miljømerking vil gjerne ha innspill til hele høringsforslaget, og spesielt

  • kravet til bygningens energibehov etter renovering (O13).
  • at vi ikke stiller krav til de delene av bygget som ikke skal renoveres, og heller ikke til tomta.
  • hvordan kompetansekravet (O4) for miljøkartlegging vil fungere i Norge.
  • kravet til måling av PCB i innemiljø (O7).
  • krav O30 ”Ressurseffektive materialvalg” som inneholder fem ulike tiltak å velge mellom. Hvor sannsynlig tror dere det er å gjennomføre andre tiltak enn det første?

Forslag til kriterier og bakgrunnsdokument kan lastes ned herfra. En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være tilgjengelig hos Miljømerking. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over hørings-instansene. Kontaktperson i Norge er Ola Rise, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 09.06.2017 via svarskjemaet nedenfor, per post eller epost til post[at]svanemerket.no

Last ned dokumentene

Download documents (english text)

Send inn høringsuttalelse/submit your views