Fakta: Svanemerket renovering

Fakta: Svanemerket renovering
Ønsker du å bidra til at vi får færre miljøgifter i omløp i byggsektoren, og at renovering av bygg skjer med så liten miljøbelastning som mulig? Velg svanemerket renovering!
Tekst

Hva er svanemerket renovering?

En svanemerket renovering er en renovering som i størst mulig grad forsøker å bevare og gjenbruke så mye bygningsdeler og -materialer som mulig, men som samtidig sørger for å få de mest problematiske stoffene ut av bygget. Det stilles også ambisiøse krav til bærekraftige materialvalg, godt inneklima og høy energiprestasjon.

Det svanerenoverte bygget skal være like energieffektivt som et nybygg. Beregnet energibehov skal tilsvare myndighetskravene, TEK17.

Bygg som kan renoveres med Svanemerket:

Småhus, leilighetsbygg, barnehager, skoler, kontorbygg, bosteder for eldre eller personer med funksjonshemminger, fritidsboliger/ferieleiligheter eller bygg som konverteres til noen av disse.

Men ikke:

Kjøpesentre, hoteller, sykehus, industribygg, flyplasser, kulturhistoriske bygg, landbruksbygg, butikker etc.
Renovering utført av privatpersoner
Renovering av kontorbygg der et tilbygg øker arealet med mer enn 10%
Tilleggsbygg som garasjer, avfallshus, sykkelparkering, boder etc.

25 %-regelen

Ett av disse kravene må være oppfylt for å kunne sertifisere renoveringen med Svanemerket:
Kostnadene må minst være lik 25 % av verdien av eksisterende bygg (ekskl. riving og tomte-verdien)
Renoveringen må omfatte minst 25 % av klimaskallets totale overflate

Hva omfatter kravene?

 • Tidligfasevurdering
 • Energi
 • Innemiljø
 • Bærekraftige materialvalg
 • Kvalitetsstyring
 • Utvidet FDV

Det er selve hovedbygget, inkl. evt. tilleggsbygg som omfattes av kravene. Tilleggsbygg kan for eksempel være garasje, avfallshus, sykkelparkering eller boder. Slike bygg skal oppfylle alle relevante krav, men kan ikke bli svanemerket.

 


Svanemerket renovering versus andre renoveringer

 • I svanemerket renovering er det mer omfattende tilstandsanalyse og miljøkartlegging. Svanemerket krever kjemisk analyse av flere stoffer enn det som er vanlig i ordinære miljøkartlegginger, i tillegg til at grenseverdiene for uønskede stoffer er lavere enn myndighetskravene.
 • Det skal lages en plan for hva som skal bevares og gjenbrukes av bygningsdeler/materialer.
 • Svanemerket utfører 3. partskontroll av tilstandsanalysen, miljøsaneringsrapporten, fuktkartleggingen, avfallsplanen og sluttrapport for gjennomført sanering.
 • Kompetansekrav til miljøkartleggeren, fukt- og innemiljøsakkyndig.

Krav til nye produkter i en svanemerket renovering:

Det er like krav til nye byggprodukter i renovering som i nybygg. Akkurat hvilke krav som stilles, avhenger litt av produktgruppen, men «vanlige» krav vi stiller er for eksempel bruk av sertifisert trevirke, forbud mot tropisk tre, strenge krav til kjemikalier generelt, og tungmetaller og miljøgifter spesielt. Sjekk svanemerket.no eller spør oss for mer info.

40 %-bransjen

Byggsektoren står i dag for 40 % av energiforbruket, klimagassutslippene og avfallsmengdene i verden. Dette er et underkommunisert faktum i en verden der trafikk og eksos får mer oppmerksomhet. Tiltak for å møte disse utfordringene på kan være å designe bygg som har:

 • Byggematerialer med lavt innhold av problematiske stoffer så de ikke spres i miljøet
 • Lavt energiforbruk til produksjon og drift
 • Bruk av fornybare råvarer
 • Økt gjenbruk
 • Lang levetid

Hvem kan søke om Svanemerket?

Som regel vil lisenssøker enten være en entreprenør, eiendomsutvikler, arkitekt eller rådgivende ingeniør. Lisenssøker må være noen som fullt ut kan ta ansvar for alle krav.

En svanemerket renovering garanterer at bygget:

 • Er like energieffektivt som et nybygg
 • Har et godt innemiljø og lave emisjoner av farlige kjemikalier
 • Har blitt miljøkartlagt og helse- og miljøfarlige stoffer og farlig avfall har blitt håndtert korrekt
 • Byggprodukter, materialer og kjemiske produkter oppfyller strenge miljø- og helsekrav
 • Renoveringen har fremmet gjenbruk av byggprodukter og materialer