Svanemerkede bygg - spørsmål og svar

Svanemerkede hus - spørsmål og svar
Hva kjennetegner et svanemerket hus? Hva slags bygg kan få det offisielle, nordiske miljømerket?
Tekst FotoWerner Anderson

Hvilke hustyper kan bli svanemerket?

Småhus (hus for en familie), hytter og fritidshus, flerfamiliehus, barnehagebygg, skolebygg. Skolebygg er en ny mulighet i de nye kriteriene (fra 2016). Også tilbygg på eksisterende bygg kan svanemerkes.

Hva er svanemerkede bygg?

Et svanemerket bygg er vurdert ut fra et livssyklusperspektiv. Det betyr at både byggeprosess, bruk og forvaltning ses i sammenheng. Byggematerialer og kjemiske produkter har blitt kontrollert: Fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på badet. Bygget skal leve opp til strenge krav på energiforbruk. Svanemerket stiller også poengkrav som skal stimulere bruk av fornybar energi. Svanemerket gjennomfører kontroller på byggeplassen før byggeprosjektet godkjennes. Kravene til det offisielle, nordiske miljømerket strammes inn ca hvert femte år, og da må alle som vil beholde merket søke på nytt, og vise at de også klarer å innfri de nye og strengere kravene.

Hvordan er svanemerkede bygg gode klimavalg?

Svanemerkede bygg er energieffektive, det vil si at det ikke trengs så mye energi for å varme opp bygget, varmtvannet eller ventilasjonen. Hvitevarer og belysning klarer strenge energikrav. Svanemerkets krav til byggets energiforbruk er alltid strengere enn myndighetenes gjeldende tekniske forskrifter. Svanemerket krever også at bygget skal ha veiledninger for drift og vedlikehold til dem som skal bruke bygget.

Det skal være lett å kildesortere avfall inne i boligen. Svanemerket stiller også krav til at barnehager, skoler og bygg med mer enn åtte boenheter skal ha egen kildesorteringsstasjon. Samordnet kildesortering fører til mindre transport og redusert klimabelastning.

Hvordan er svanemerkede bygg et bra valg for et sunt innemiljø?

Svanemerkede bygg sikrer et helsemessig sunt innemiljø. Svanen kvalitetssikrer byggeprosessen, for eksempel ved å stille krav som gjør at det ikke bygges inn fukt i bygget. Det stilles også strenge krav til god ventilasjon, lavt støynivå og gode dagslysforhold. Alt dette er viktige faktorer i et godt innemiljø.

Svanemerkede bygg bygges med produkter og materialer som har tilfredsstiller strenge krav til både miljø- og helsemessige egenskaper. Det betyr at både byggeplater, gulv, isolering, maling, lim og fugemasse, for å nevne noen eksempel, ikke får inneholde stoffer som klassifiseres som farlige for miljøet eller menneskers helse. Svanen krever også at det føres en loggbok over hele byggeprosessen.

Dersom det er usikkerhet rundt et nytt stoff, bruker Svanemerket sitt føre-var-prinsipp. For eksempel tillates ingen nanopartikler og antibakterielle stoffer i et svanemerket bygg. Svanen forbyr også stoffer som mistenkes å være hormonforstyrrende.

Hvordan er svanemerkede bygg en garantist for bærekraftig skogsdrift?

Trevirket i svanemerkede bygg kommer fra bærekraftig skogsdrift. Treet kan ikke komme fra beskyttede områder og skal være sertifisert og sporbart. Visse tresorter kan ikke brukes, som for eksempel sibirsk lerk og mange tropiske arter. Svanemerket har en egen liste over forbudte treslag (2016)

Hvordan er Svanen et godt valg for fornybar energi, miljøvennlige materialer og smarte miljøløsninger?

Svanen stiller obligatoriske krav. I tillegg til disse kommer en rekke poengkrav. Den som vil bygge svanemerket må oppnå et visst antall poeng for å få lov til å bruke merket. Noen eksempler på hva man får poeng for:

  • Fornybare, lokale energikilder
  • Sement og betong med redusert energi- og klimabelastning
  • Fornybart materiale som tre i reisverket
  • Byggeprodukter av gjenvunnet materiale
  • Energieffektive vannkraner

Også smarte miljøløsninger premieres. Økosystemtjenester som grønne tak og fasader, hager for biologisk mangfold, bosteder for insekter, fugler og flaggermus. Pallekarmer for urban dyrking.

Les mer om Svanemerkets krav til hus.