Nøkkelen til en giftfri hverdag: Svanemerket

Nøkkelen til en giftfri hverdag: Svanemerket
Innen 2020 skal utslipp og bruk av miljøgifter være stanset. Det er det politiske målet Norge har satt seg. I Granavolden-plattformen sier Regjeringen at den vil legge fram en handlingsplan for en giftfri hverdag, og at den vil jobbe for å styrke de internasjonale miljømerkeordningene. Det er bra, for tida er knapp.
Tekst

Vi lever i et kjemisk eksperiment. Både miljøgifter og andre kjemikalier som kan skade helse og miljø brukes i store mengder, ofte uten tilstrekkelig dokumentasjon på hvilke effekter de ulike stoffene har. Vi eksponeres for svært mange kjemikalier – hver dag hele dagen, fra før vi er født og livet ut. Hvilke farer utsetter dette oss for? Langtidseffektene av vår sammensatte og livslange eksponering for denne kjemikaliemiksen er ukjent.

Sikkert er det imidlertid at mange av stoffene også kan gi stor naturskade ved at de dunster ut i lufta, renner ut med avløpsvann eller kommer ut i grunnen via avfall. Vind og vann fører stoffene rundt i hele verden, også til avsidesliggende og folketomme områder.

Så skal altså Norge kutte bruken av miljøgifter innen et par år, hvertfall så langt det er praktisk mulig. Hvilken rolle kan Svanemerket spille i alt dette?

Svanemerket stiller svært strenge kjemikaliekrav

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon om produkter. Svanemerket drives på non-profit-basis, og får et driftstilskudd over statsbudsjettet (BLD). Merkeordningen stiller svært strenge, absolutte og konkrete krav til alle de 360 produkttypene det er mulig å sertifisere.

Svanemerket er et helhetlig miljømerke som står for redusert klimabelastning, mer bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag. Kjemikaliekravene våre er spesielt strenge. Vi forbyr alle stoffene på den norske prioritetslista, og en rekke andre stoffer som er miljøskadelige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige.

Gjøre mye raskt? Bruk Svanemerket

Vi utelukker stoffer også på mistanke ­– etter et føre-var-prinsipp. Dette gjør at vi kan stille mer omfattende og strengere krav enn myndighetene. Vi kan også være tidligere ute med å utelukke stoffer. For eksempel utelukket Svanemerket triklosan, halogenerte flammehemmere, siloksaner, fluorstoffer og perborater (blekemidler) i mange år før offentlig regelverk var på plass.

Lovregulering er selvsagt et kraftfullt og riktig virkemiddel for samfunnet. Vårt poeng er at det er en tidkrevende prosess å regulere kjemikaliefeltet, og at Svanemerket er et smidig og raskt supplement til dette. Samtidig sikrer Svanen at produsentene har oppfylt substitusjonsplikten de har for å bytte til mindre skadelige kjemikalier.

Grønnere offentlige innkjøp kan gi miljøgiftkutt raskt

Svanemerket er et verktøy i den offentlige verktøykassa. Skal vi klare å nærme oss målet om å kutte bruken av miljøgifter i så stor grad som mulig, er det viktig å utnytte merket som det redskapet vi er også for innkjøpere.

Offentlige innkjøpere har nå mulighet til eksplisitt å etterspørre svanemerkede varer og tjenester. Ved å utnytte denne muligheten setter de sin innkjøpsmakt på 500 milliarder kroner i året bak utviklingen til et giftfritt samfunn. Det finnes knapt et mer potent virkemiddel for rask omstilling.