Bærekraft,investeringsfond og pensjonssparing – oppsummering fra seminaret

Seminar om bærekraft og fond – oppsummering
Hvordan utvikler finansmarkedet seg i mer bærekraftig retning? Hva betyr det for samfunn og miljø at fond kan svanemerkes, og hvilke alternativer finnes? Dette var noen av spørsmålene som ble besvart under seminaret «Bærekraft i investeringsfond og pensjonssparing».
Tekst

Det er stor interesse i samfunnet rundt mer bærekraftige investeringer. Både fordi mange ser behovet for endringer dersom vi skal løse vår tids store miljøutfordringer og fordi de ser bedre muligheter for lønnsomhet her enn i de gamle fossilbaserte markedene. Dette var innfallsvinkelen til Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i Sparebank 1 Markets, som innledet seminaret.

- Det skjer så mye på bærekraftig finans nå, at det nesten er vanskelig å følge med. Svært mange investorer ønsker selv å bidra til økt bærekraft, andre vet at de ikke har noe valg fordi kundene deres krever det. Uansett er det bra at kapitalen flyter dit samfunnet har mer nytte av den, enn til oljeselskapene. Slik sett er finansmarkedet mekanismen som får det grønne skiftet til å skje i praksis, sa Andreassen i sitt foredrag.

Hva betyr det å miljømerke et fond? 

Per Sandell, som er produktansvarlig i Miljømerking Sverige for svanemerkede fond, fortalte om det. Han la vekt på at den økende miljøinteressen i befolkningen har skapt et gap mellom det ønsket mange har om å handle bærekraftig, og de mulighetene som faktisk finnes lett tilgjengelig. Svanemerkede fond er et redskap som tetter dette gapet, og som gjør det enkelt å investere spare- eller pensjonspenger på en måte som bygger opp om denne motivasjonen.

- I dag er det i alt 51 svanemerkede fond i det nordiske markedet, fra 19 forskjellige fondsselskaper. I alt forvalter de en kapital på 18,6 milliarder euro, sa Sandell. - Svanemerket stiller 25 obligatoriske krav til fondet. Kravene går på hva slags selskaper fondet ikke kan investere i, hva slags selskaper det bør søke å investere i, hvordan forvalteren skal aktivt forholde seg til selskapene i fondet og hvordan informasjon om fondets arbeid og resultater skal være offentlig tilgjengelig. I tillegg til de obligatoriske kravene premierer vi også ytterligere bærekraftsarbeid, fortsatte Sandell.

Viktig med en merkeordning alle kjenner

Norges største pensjonsforvalter, KLP, har hele ni svanemerkede investeringsprodukter. Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, begrunnet dette i sitt foredrag.

KLP forvalter pensjonen til kommuner og de store helseforetakene, og det er svært viktig at denne kapitalen forvaltes på en forsvarlig måte. KLP har derfor i mange år hatt sine egne prosedyrer for å trekke seg ut av problematiske situasjoner og utøve aktivt eierskap.  En positiv ting med å svanemerke de ni investeringsproduktene KLP har i dag, er at det gir økt troverdighet når det er en nøytral tredjepart som har stått for sertifiseringen, og at bærekraftsvurderingene følger en fast standard. Det er viktig at vi har en unison oppfatning av hva som skal til for å kunne kalle noe grønt eller ansvarlig, sa Bergan på seminaret.

- Det er ganske krevende å skulle investere pengene sine. Ikke alle har like god kunnskap om finans, og da er det viktig for oss å bruke en merkeordning som er godt kjent og som folk kan relatere seg til, fortsatt Bergan videre.

KLP har ni svanemerkede fond i dag: tre aksjefond, to rentefond og fire fondspakker. Et av Svanemerkets krav er at det skal være god og åpen informasjon om fondsforvaltningen tilgjengelig, og dette følger KLP nøye opp.  Hvis du vil lese mer om hvordan fondene forvaltes, kan du se på årsrapportene og kvartalsrapportene for de svanemerkede fondene.  Dem finner du her.

Fokus på FNs bærekraftsmål

CARN Capital er et uavhengig miljø som driver aktiv forvaltning av sine fond. Bærekraft og de nordiske aksjemarkedene er svært sentralt for CARN, som head of sustainability i CARN Capital, Melanie Brooks, foredro om på seminaret.

- Bærekraft er ikke noen kortsiktig trend, det er en megatrend. Vi ser nå at Mange store drivkrefter går i samme retning og påvirker hvordan markedet utvikler seg. Bærekraft er ikke nisje lenger, bærekraft er mainstream, sa Brooks. CARN Capital har utviklet en egen metodikk der de vurderer de nordiske selskapene opp mot hvordan de bidrar til FNs bærekraftsmål. CARN investerer ikke i selskaper som får lav score på dette. 

 

- Vi har valgt svanemerket fordi det er et kvalitetsstempel. Det er mye grønnvasking i bransjen i dag, men det er viktig å vise at man faktisk gjør det man sier – og det er svanemerket en god dokumentasjon på. Med Svanemerket viser vi kundene at vi tar dette på alvor, fortsatte Brooks.

Gode innkjøpskrav førte til innovativ produktutvikl

Sistemann ut på seminaret var Redd Barnas økonomidirektør, Vegard Thorsen. Han fortalte om hvordan Redd Barna stilte ambisiøse krav til etikk og miljø da de bad om tilbud på forvaltning av de ansattes pensjonspenger. Dette var direkte medvirkende til at KLP begynte å utvikle svanemerkede investeringsfond.

- Bærekraft for oss betyr at vi ikke skal være investert i selskaper som skader barns rettigheter og heller ikke ødelegger miljø og klima – for dette representerer også fare for barns rettigheter. Både ansatte og styret vårt ønsket at vi skulle ha en investeringsmetode som var i tråd med organisasjonens verdier og vedtatte etiske retningslinjer, og det fikk vi med KLPs svanemerkede fond, sa Thorsen.

- I utgangspunktet var vi forberedt på at investeringer i bærekraft kunne gi lavere avkastning, men dette har vist seg å ikke være tilfelle. Det er selvfølgelig ingen garanti for fremtiden, men til nå har resultatene vært veldig bra. Vi hadde også ventet oss høyere forvaltningskostnader, men heller ikke det har slått til. Faktisk har vi spart penger på dette, avsluttet Thorsen.