Stortingshøring om avfallsmeldingen

Stortingshøring om avfallsmeldingen
Vi deltok på høring om Avfallsmeldingen i Energi- og miljøkomitéen i går. Hvordan kan vi redusere mengden av problematisk avfall? For eksempel ved å unngå å kjøpe det inn, sa vi.
Tekst

Se video av vårt innlegg i høringen

Se hele høringen her.

Høringsnotat

Når man melder seg på en slik høring, må man levere med et høringsnotat som forteller hva man har tenkt å si. Her er det:

Stortingsmeldingen peker på Miljømerking som «et viktig virkemiddel for en sirkulær økonomi». Dette vil vi utdype i vårt høringsinnlegg. Miljøkrav ved offentlige innkjøp er et svært kraftfullt virkemiddel for overgangen til sirkulær økonomi. Ved å benytte miljømerker effektivt kan offentlige innkjøpere bidra til reduserte avfallsmengder, redusert bruk av miljøgifter og annen problemkjemi, økt levetid på produkter og økt gjenbruk av ressursene.

Gjør offentlige innkjøp enklere og mer effektive

Offentlige innkjøpere kan nå eksplisitt kreve miljømerkede produkter og tjenester. Dette kan gi store miljøgevinster både i forhold til sirkulær økonomi, avfallsreduksjon og mindre bruk av miljøgifter.

Offentlige innkjøpere har et stort informasjonsbehov. De opplever at det er vanskelig å formulere gode miljøkrav, og svært krevende å evaluere den dokumentasjonen de får inn. Ved å bruke Svanemerket og andre offisielle miljømerker som krav blir både miljøkrav i anbudet og sammenligning av dokumentasjon mye enklere. Det sparer tid og sikrer god miljøprestasjon på de aktuelle varene og tjenestene også for innkjøpere som ikke har spesiell miljøkompetanse på området de kjøper inn til.

Kutt i bruk av problemkjemi en forutsetning for mer sirkulær økonomi

Produkter som inneholder miljøgifter kan ikke inngå i en sirkulær økonomi. Det er derfor svært viktig å kutte bruken av problemkjemi. Dette gjenspeiler seg i Svanens svært strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes i et sertifisert produkt og i produksjonen av disse. Kravene gjenspeiler både europeisk og norsk regelverk, men utelukker også mange stoffer på begrunnet mistanke, ut fra et føre-var-prinsipp.. Svanemerket ligger derfor alltid i forkant av myndighetskravene, og er et viktig supplement til offentlig regelverksarbeid.

Legger grunnlag for økt materialgjenvinning

Svanemerket fremmer effektiv og bærekraftig ressursbruk og sikrer at materialer og deler kan gjenbrukes og/eller materialgjenvinnes. Svanen stiller også krav om bruk av fornybare, resirkulerte råvarer eller avfallsråvarer. I tillegg må svanemerkede produkter kunne brukes lenge, demonteres og repareres.

Reduserte avfallsmengder og gjenbruk av råvarer

Ved å kreve svanemerkede produkter bidrar innkjøpere til miljøgevinster og avfallsreduksjon fordi Svanemerket:

  • Stiller strenge krav til emballasjematerialer og -mengde, og premierer bruk av fornybare materialer i emballasjen (det gir mindre bruk av fossil plast)
  • Stiller krav om at ulike materialtyper i produkt og emballasje lett kan separeres for å gå inn i nye kretsløp
  • Krever tilgang på reservedeler og utvidede reklamasjonsfrister for varer
  • Krever innslag av resirkulerte materialer i ulike varer
  • Fremmer tiltak som gir reduksjon av matsvinn (for restauranter, kantiner og dagligvarebutikker)
  • Ved svanemerket renovering kreves en grundig miljøkartegging og en detaljert plan for kildesortering og videre behandling av relevante avfallstyper. I tillegg fremmer vi gjenbruk av materialer og høy andel miljømerkede/livsløpsdesignede produkter

Bruk av avfall som råvare i nye produkter

Et godt eksempel er Svanemerkets krav til drivstoff. For å illustrere vil bruk av biogass basert på matavfall, husdyrgjødsel og kloakkslam gi en klar reduksjon av klimagassutslipp. Samtidig løser man et avfallsproblem og utnytter en (ofte) uutnyttet ressurs. Derfor bør kjøretøy på biogass premieres mye sterkere i offentlige innkjøp. Svanemerket kan være en garanti for at biogassen faktisk er bærekraftig i ett livsløp, og oppfyller myndighetenes krav til utslippsreduksjon. Svanemerket biogass kan ikke være laget av tvilsomme råvarer som palmeolje, soya og sukkerrør. På toppen av det hele kan gjødselresten tjene som jordforbedringsmiddel.