Svanemerket bilvask

Svanemerket bilvask
Norges 2,5 millioner personbiler vaskes med 10 millioner kubikkmeter vann per år. Vannet inneholder opp til 100 000 tonn vaskekjemikalier, og renner – sammen med smuss som vaskes av bilen – ut i norske vassdrag.
Tekst FotoIstock/deepblue4you

Det er både sink, kadmium, kobber og andre miljøgifter i dette vannet. Stoffene kan finne veien inn i næringskjeden via fisk, eller slam som brukes som gjødsel i matproduksjon. Det positive er at det finnes gode, tekniske anlegg som løser dette miljøproblemet.

Betydelig kilde til giftutslipp

Bilvask er en større kilde til utslipp av skadelige stoffer enn mange kanskje tror. I Sverige, der man gjennomfører 33 millioner bilvasker i året, er det kartlagt at dette gir utslipp av 5,6 tonn kobber, 11,3 tonn sink, 1800 kg bly, krom og nikkel, og 41 kg kadmium per år. Dette er stoffer som er svært giftige for fisk og andre vannlevende organismer, eller som kan bidra til skader på hjerne og nervesystem hos fostre.

Noen kommuner i Sverige og i Tyskland har forbudt bilvask utenfor vaskehall. I Sverige og Danmark stiller myndighetene strenge krav til hva avløpsvannet fra bilvaskehaller kan inneholde, og flere og flere svanemerker bilvaskehallen sin. Da unngår man å bruke bilpleiemidler med farlige kjemikalier, og et ekstra renseanlegg hindrer at de miljøskadelige stoffene renner ut i naturen. I Norge har vi svakere myndighetskrav, noe som gjør at norsk bilvask slik sett er skitnere enn den svenske og danske.

Uten problemkjemi

Svanemerkede bilpleiemidler er like effektive som andre, men inneholder stoffer som har så liten påvirkning på helse og miljø som mulig. Siden slike bilpleiemidler skylles av og til slutt kommer ut i elver og innsjøer, og slam fra renseanleggene brukes som gjødsel, er det viktig at stoffene brytes lett ned og ikke er giftige.

Svanen forbyr stoffer som er kreftfremkallende, kan endre cellene i kroppen vår eller skade forplantningsevnen. Alle typer nano-partikler er forbudt. Også stoffer som er giftige og tungt nedbrytbare er utelukket i bilpleieprodukter med det offisielle, nordiske miljømerket på. Dette gjelder for eksempel anti-bakterielle stoffer, fluorstoffer og en del løsningsmidler.

 

Utilstrekkelig rensing av avløpsvann

Å vaske bilen på gårdsplassen er klart det mest miljøfiendtlige du kan gjøre. Det er bedre om du vasker i vaskehall, men heller ikke det er helt miljøoptimalt per i dag.

I en vaskehall renner avløpsvannet fra bilvasken ned i det kommunale avløpssystemet. Vannet  inneholder både de bilpleiemidlene som er brukt i vasken, og den skitten som er vasket av bilen.

Slik fungerer en oljeutskiller.

Sandfanget fanger opp de største partiklene, mens oljeutskilleren i praksis ikke fungerer. Det er fordi vaskevann og oljerester er så sammenpisket etter vaskeprosessen at oljen ikke blir skilt ut, men renner ut i det kommunale avløpssystemet. Kommunale renseanlegg er ikke tilpasset denne typen avløpsvann, og resultatet er at mange av stoffene havner ute i naturen.

Svanemerket bilvaskehall

Svanemerket stiller strenge krav til vannforbruk og forurensing fra avløpsvannet. For å klare kravene må det installeres en ytterligere renseteknisk løsning som både gjør det mulig å resirkulere vaskevannet, og renser det mye bedre før det slippes på det kommunale nettet. Det vanligste er biologiske renseanlegg.

Sverige og Danmark langt foran Norge

I Sverige og Danmark er regelverket for utslipp fra bilvask mye mer ambisiøst enn det norske foreløpig er. Strenge krav til avløpsvannets renhet har medført at de nordiske bilvaskaktørene har investert i ekstra renseutstyr til sine vaskehaller.

Med denne ekstra rensingen er det mulig å innfri Svanemerkets miljøkrav til bilvaskehaller, og det er samlet sett 175 svanemerkede bilvaskehaller i Sverige og Danmark.