Hva koster det?

Avgifter
Her kan du se hva det koster å ha Svanemerket på varer og tjenester. Miljømerking drives på non-profit basis. Alle avgifter går tilbake til driften av ordningen.
Tekst

Søknadsavgift

Søknadsavgiften går til arbeidet med å gjennomgå søknaden og dokumentasjonen.

Søknadsavgiften for Svanen er vanligvis 25 000 kr. Dette er et éngangsbeløp som skal dekke kostnadene forbundet med å gjennomgå søknaden og dokumentasjonen, samt kontrollbesøk. Søknadsavgiften skal betales før søknadsbehandlingen starter. 

For mange produktgrupper er det egne satser og beregningsmetoder for søknadsavgift. Dette er spesifisert under den enkelte produktgruppe.

Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 3 125 kr.

Endringer eller utvidelser som tar 0-4 timer å behandle, faktureres vanligvis med 3 125 kr. Tar arbeidet 4-8 timer, faktureres 6 250 kr og tar arbeidet mer enn 8 timer, faktureres 12 500.

Søknadsavgift ved fornyelse av lisens er 12 500 kr. Hvis fornyelse søkes først etter at lisensen er utløpt er søknadsavgiften 25 000 kr.

Vi tar ikke betalt for reisekostnader for kontrollbesøk i Norden. Kontrollbesøk i Europa utenfor Norden faktureres med 12 500 kr og utenfor Europa med 20 000 kr.

Kontrollbesøk utenfor Norden som varer mer enn 1 arbeidsdag inkludert reise, kan faktureres med 8 500 kr pr ekstra dag. Ekstra kontrollbesøk i Norden faktureres med 4 000 kr.

Årsavgift Svanen

Lisensinnehavere betaler en årlig avgift for retten til å bruke Svanemerket. Størrelsen på årsavgiften er oppgitt under den enkelte produktgruppe.

Nordisk avgiftssystem - generelle punkter

For kriteriedokumentene (vareproduktgruppene) med nordisk avgiftssystem gjelder blant annet følgende punkter:

Når både søker og produsent er mikroforetak (maks 10 ansatte og samlet årlig omsetning under 2 mill. euro) er søknadsavgiften 12 500 kr og fornyelsesavgiften 6 250 kr.

For produktgruppene med nordisk avgiftssystem, er lisensen automatisk gyldig i alle land. For lisensen gjelder da et felles nordisk avgiftssystem. Lisensinnehaveren skal betale den årlige lisensavgiften (årsavgiften) basert på omsetningen på hele det nordiske markedet. Den årlige lisensavgiften (årsavgiften) betales per lisensinnehaver (foretak/konsern) og per produktgruppe/varegruppe.

Les mer om avgifter, herunder særregler for konsern, i Avgiftsregler for Svanemerking

Årsavgiften for kriteriedokumentene (vareproduktgruppene) med nordisk avgiftssystem er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn for omregning fra euro til NOK.

Deler av år

For helt nye lisenser innvilget etter 1. juli et år gjelder følgende:

  • Årlig minimumsavgift, maksimumsavgift og knekkpunkt reduseres etter hvor mange dager av året lisensen er gyldig, ganget med en faktor på 2. Altså 2x antall dager som er igjen av året /365.