Klageadgang

Klageadgang
Avslag på en lisenssøknad eller inndraging av en lisens eller registrering kan påklages til Miljømerking.
Tekst

Klagen må være innkommet senest fire uker etter at beslutningen fra Miljømerking er mottatt. I klagen skal det angis hvilken beslutning som skal vurderes på nytt, den endringen i beslutningen som begjæres og hvilke saklige grunner som legges til grunn.

Klagen vil bli behandlet av Miljømerkings styre. Styrets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

Klageren får skriftlig svar på klagen senest åtte uker etter at klagen er mottatt.

Alle klager vil bli behandlet konfidensielt.