Kjemisk bakgrunnsstøy

Kjemisk bakgrunnsstøy
Det er så mye forurensing rundt oss at vi finner spor av skadelige kjemikalier overalt. Derfor er det vanskelig å si at noe er helt uten giftstoffer.
Tekst

Bly, kadmium, kvikksølv, PFOS, PFAS, dioksin, dieldrin, ftalater, flammehemmere osv. Dette er giftstoffer vi har hørt mye om og som vi gjerne kunne vært foruten. Men likevel er mange av dem rundt oss på alle kanter. Norsk institutt for Luftforskning (NILU) sier:

«Stadig nye kjemikalier tas i bruk for å gi oss smartere og bedre produkter. Mens vi for tyve år siden kunne måle 50 til 100 forbindelser i en inneluftprøve, finner vi nå mellom 500 og tusen stoffer med samme målemetoder.»

Stoffene som er i alle produkter rundt oss eller brukes i produksjon, dunster ut i lufta, renner ut med avløpsvann eller kommer ut i grunnen via avfall. Vind og vann fører stoffene rundt i hele verden, også til avsidesliggende og folketomme områder, som Arktis (les om miljøgifter i Arktis). 

Lite, men målbart

Fordi stoffene er overalt på jorda, finner vi ørsmå mengder av giftstoffer i produkter, planter og dyr – som en kjemisk bakgrunnsstøy. Mengdene vi snakker om da, er ofte på ppm-nivå. Ppm betyr parts per million – altså en milliontedel. Dette er en svært liten, men målbar mengde.

Miljødirektoratet undersøker hvor mye tungmetaller og giftstoffer som finnes i jord, dyr og planter. For eksempel har de lenge målt innholdet av tungmetaller i mose, ettersom mose lett tar opp i seg stoffer som kommer med vær og vind. De sier:

«Mose inneholder alltid en viss mengde av alle grunnstoffer som finnes i naturen. Det naturlige innholdet av [bly, kadmium etc] kalles bakgrunnsnivå. (…) Når målte verdier overstiger bakgrunnsnivåene, tror vi det skyldes menneskeskapte utslipp.» 

Tilsatte stoffer

Svanemerket stiller svært strenge krav til hvilke kjemikalier en produsent kan tilsette sitt produkt. Derfor bidrar de svanemerkede produktene verken til en økning av den kjemiske bakgrunnsstøyen eller til ny tilførsel av miljøgifter til naturen vi er en del av. 

Målemetoder: Et tveegget sverd

Metodene for kjemiske analyser blir bedre og bedre. Det gjør at vi kan finne mye mindre mengder av et gitt stoff enn vi kunne tidligere. Det er mye bra med stadig bedre teknologi og metodikk, men det har også en mer betenkelig side.

Hvis vi tester et produkt (eller noe i naturen) vil de gode analysene nesten alltid avdekke et visst nivå av mange ulike stoffer. Men hvis vi finner 0,0005 mg/kg av feks bly per kilo produkt – må vi være nøye med hvordan vi bruker resultatet. Da har vi altså funnet 0,5 tusendels milligram bly per kilo. Det er en utrolig liten mengde, og kanskje til og med lavere enn nivået den kjemiske bakgrunnsstøyen gir oss. Vi skal være forsiktige med å gi forbrukerne noen råd med bakgrunn i denne typen funn.