Strenge klimakrav

Mann med solcellepanel
Hva må vi vite om et produkt for å kunne måle hvilken klimapåvirkning det har?
Tekst

Hvor mye energi og hvilken energikilde som brukes ved utvinning av råvarer og i produksjonen, er helt avgjørende for produktets klimaregnskap. I tillegg kan transport til endelig forbruker innebære store utslipp av klimagasser. Og kanskje er produktet i tillegg avhengig av elektrisk strøm for å fungere. Da vil det være avgjørende at produsenten har tenkt på energieffektivitet når de utviklet produktet. Samtidig har det betydning hvilken energikilde strømmen kommer fra i det landet der produktet brukes.

Svanemerket stiller energikrav – eller klimakrav – når leverandører av produkter og tjenester skal dokumentere at de er miljøtilpasset. For tjenesteleverandører som dagligvareforretninger, hoteller og restauranter merkes disse kravene spesielt godt ved at virksomhetene må redusere energiforbruket sitt betraktelig.

Svanemerkets energikrav omfatter energiforbruk, energieffektivitet og krav til valg av energikilder. I tillegg premierer Svanemerket lite energikrevende uttak av ressurser, bruk av fornybare ressurser og gjenbruk.

Energikravene til svanemerket papirproduksjon er ett eksempel på hvordan Miljømerking tar hensyn til valg av energikilde, gjenbruk av energi og utslipp av CO2 ved energiforbruk.

Mulighetene for svanemerking av pellets, pelletskaminer og vedovner er eksempler på hvordan Svanemerket kan være med på å dreie energiforbruk knyttet til oppvarming over til bruk av bioenergi. CO2 som frigjøres ved bruk av bioenergi, er en del av det naturlige kretsløpet og betraktes derfor ikke som netto utslipp av klimagasser.

Kravene til varmegjenvinning og redusert energiforbruk i svanemerkede hus, dagligvareforretninger og hoteller sikrer lavest mulig klimapåvirkning.