40 milliarder mål på rot

40 milliarder mål på rot
Nesten en tredel av landjorda er dekket av skog. Spør likevel hvor trevirket du kjøper kommer fra.
Tekst

Norge har et mål om at mangfoldet av naturtyper i landet vårt skal bli tatt vare på og gjenopprettes der de naturlig holder til. Dette skal sørge for at arter består i levedyktige bestander i de områdene der de hører hjemme. Her i landet har vi også et mål om at utrydding av truede arter i skogene skal stanses og at nedgangen i artene skal reduseres.

Global råvare

Men vi i Norge lever ikke adskilt fra verdens skoger. Råvarer til mange av de produktene vi bruker daglig, kommer fra skoger i andre land. En oppsummering av verdens skogressurser slo i 2010 fast at verden hadde litt over fire milliarder hektar med skog, noe som tilsvarer 31 prosent av verdens landarealer. Russland, Brasil, Canada, USA og Kina har mest skog, faktisk har disse landene til sammen mer enn halvparten av verdens skogsområder. Samtidig har ti land i verden ingen skog i det hele tatt, og i 54 land utgjør skogen mindre enn 10 prosent av landarealet.

Viktig industri

På verdensbasis er flere enn 1,6 milliarder mennesker avhengige av skogen for å skaffe seg et levebrød. Skogsindustrien er en viktig kilde til økonomisk vekst, og hvert år omsetter skogsindustrien for mer enn 300 milliarder dollar. Dette kan selvsagt gi grunn til bekymring for skogenes framtid. I 2007 ble da også FNs skogforum enige om en internasjonal avtale som skal beskytte verdens skoger. Dette var første gang stater gikk sammen om et internasjonalt virkemiddel for å sikre holdbar drift av skogene.

Sertifisert skog

En internasjonal, ikke-bindende avtale om hensynsfull skogsdrift over hele verden er selvsagt ikke nok til å beskytte verdens skoger mot rovdrift og uholdbart uttak av ressurser. Derfor er garantier fra uavhengige instanser en god veileder hvis du vil være med på å sikre naturrikdommen i verdens skoger. Svanemerket er en slik veileder fordi Svanemerket krever at skogressurser som brukes i miljømerkede produkter i stor grad er sertifisert slik at produsentene faktisk kan spore hvor trevirket kommer fra. Hensikten med dette er å sikre at trevirket kommer fra holdbar skogsdrift som ikke truer naturrikdommen.

Kommenter saken
kommentarer