Svanemerket og vann

Svanemerket og vann
Vann er kanskje den aller viktigste ressursen vi rår over. Hva gjør Svanemerket for å ta vare på vannet vårt?
Tekst

Vi begrenser kjemikalieutslipp
Vi forbyr mikroplast
Vi krever god rensing av avløpsvann
Vi begrenser utslipp av næringsstoffer
Vi reduserer vannforbruket

Vann: Livgiver, energikilde og sjelebot. Bare sola er like viktig for oss som vann er. Vi er 60 prosent vann, og havene dekker 70 prosent av planeten vi bor på. Vannet går i et kontinuerlig kretsløp mellom himmel, jord og hav, og er en forutsetning for alt liv.

Mengden av vann er konstant. Vi får ikke påfyll. Derfor er det viktig å bruke vannet klokt. FNs sjette bærekraftsmål sier at alle har rett på tilgang til vann og at vannet skal forvaltes på en bærekraftig måte. Hvordan bidrar Svanemerket til dette?

Vi begrenser kjemikalieutslipp

Et av de aller mest sentrale områdene Svanemerket stiller krav på, er kjemikalier. Vi stiller veldig strenge krav til hvilke stoffer som kan brukes i produkter og underveis i hele produksjonsprosessen. Vi er alltid strengere enn myndighetene både i Norge og internasjonalt, og vi praktiserer et føre-var-prinsipp. Det betyr at vi forbyr kjemikalier på begrunnet mistanke, og ikke venter til internasjonalt regelverk er på plass – noe som kan ta mange år.

Vi utelukker og begrenser bruk av kjemikalier som er giftige for alt liv som lever i vann i svanemerkede produkter. Det samme gjelder kjemikalier som brytes langsomt ned, eller som lagrer og konsentrerer seg i kroppene oppover i næringskjeden. Vi forbyr også bruke av parabener og andre hormonforstyrrende stoffer, for disse kan skade forplantningsevnen til fisk og andre organismer som lever i vann. Slik bidrar vi til å beskytte alt liv i elver, sjøer og hav ­– som kanskje havner på middagstallerkenen vår til slutt.

Eksempler på svanemerkede produkter som har denne typen krav: Kremer, såper, sjampo, balsam, tøyvaskemidler, rengjøringsmidler til hus, proff-vaskemidler, bilpleiemidler. Svanemerkede klær og andre tekstiler kan ikke farges eller behandles med kjemikalier som skadelig for livet i vann.

Vi forbyr mikroplast

Plastforsøpling og mikroplast er med rette hete tema for tiden. Plasten blir ikke borte, men deler seg i mindre og mindre partikler som det lett fester seg miljøgifter og annen problemkjemi til. Mikroplasten med kjemikaliene spises av skalldyr og fisk, og til slutt havner de helt øverst i næringskjeden, på vår egen middagstallerken. Plast skal verken være i miljøet eller inne i kroppen vår, og det er viktig både for miljøet i havene og for vår egen helse å redusere plastforsøpling generelt og bruk av mikroplast spesielt.

Svanemerket har forbud mot mikroplast i svanemerkede produkter som tannkrem, hudkremer og skrubbeprodukter. Vi bidrar til mindre plastforbruk ved at vi begrenser mengden emballasje, og premierer bruk av fornybare materialer (dvs. ikke plast som er laget av olje). Vi krever god sortering og behandling av alt avfall, også plast, og bidrar til at mer plast havner i de gjenvinningssystemene som finnes.

Vi krever god rensing av avløpsvann

Når vi vasker bilen, fjerner vi oljerester, asfaltnupper og annen skitt fra den ved å bruke ganske sterke vaskemidler. Det skitne vannet og all såpen renner rett ut i naturen hvis du vasker bilen hjemme, og i vanlige vaskehaller er det veldig opp og ned hvor godt vannet renses før det kommer til det lokale renseanlegget. Resultatet er at både vaskekjemikalier, tungmetaller og oljerester kan komme ut i elver og innsjøer i nærområdet.

Svanemerket stiller krav som gjør at bilpleieprodukter med svanelogo på ikke inneholder store mengder kjemikalier som er giftig for livet i vann eller som er tungt nedbrytbare. Videre krever vi at svanemerkede bilvaskehaller skal rense avløpsvannet svært godt før det slippes ut i det lokale avløpssystemet. Tester viser at dette avløpsvannet er 90 prosent bedre renset.

Vi begrenser utslipp av næringsstoffer

Det er ikke bra hvis det blir for store mengder næringsstoffer i vannet. Det går med mye oksygen når næringsstoffene brytes ned, og det er skadelig for alle skapningene som lever i vannet og trenger oksygenet for sin egen del. For mye næringsstoffer vil også gi økt algevekst og gjengroing (eutrofiering).

Svanemerket var raskt ute med å forby fosfat i vaskemidler. Fosfat gir svært næringsrikt vann, noe som gjør det oksygenfattig og algerikt. Dette fører til økt gjengroing. Svanemerket begrenser også utslipp av organisk materiale fra tekstilfabrikker og alle papirfabrikkene som lager papir til svanemerkede doruller, servietter, kopipapir og avispapir. Vi regulerer også temperatur og pH på utslippsvannet ­– alt dette for å beskytte livsbetingelsene i elvene og innsjøene i nærheten.

Vi reduserer vannforbruket

Å ta vare på vannet handler ikke bare om å ikke forurense det, men også om å ikke sløse det bort. I Norge er vi uvante med vannmangel, men flere ganger de siste somrene har det være nødvendig å innføre restriksjoner på vannforbruket i flere norske byer. Og ettersom ferskvann er en begrenset ressurs, er det bra å bruke det slik at også de som kommer etter oss kan nyte godt av tilstrekkelige vannressurser. Det er det bærekraft betyr: Å bruke ressurser i dag slik at vi kan gjøre det også i morgen.  

Vaskerier som vil svanesertifisere seg får poeng for lavt vannforbruk. Svanemerkede hoteller må også legge vekt på klokt forbruk av vann. Scandic, som er den hotellkjeden som satser mest på Svanemerket, sparer omlag 150 millioner liter vann per år etter å ha gjennomført tiltak for å oppfylle Svanemerkets krav.

En svanemerket bilvaskehall bruker bare 75 liter vann per vask, mens vanlige haller kan bruke oppimot 400 liter drikkevann til bilvasken. Kanskje går så mange som 7 millioner biler gjennom norske bilvaskehaller i året. Dersom alle denne vasken hadde foregått med det lave vannforbruket i svanemerkede bilvaskehaller, ville vi spart 2,3 milliarder liter vann.

Er Svanemerket svaret på alle ting?

Selvsagt er vi ikke det. Det er ingen løsninger som løser alt alene og med en gang. Men vi bidrar til klokere vannforvaltning og renere vann overalt der vi kan. Og det er i grunnen det vi alle kan gjøre. Bidra der vi kan, så godt vi kan. Og redde verden litt. Hver dag.