Slik vurderer du en merkeordning

ABC om merkeordninger
Det vrimler av miljørelaterte merkeordninger. Du ser dem på emballasje, på butikkvinduer og i reklame. Hvordan kan du vite hva de egentlig betyr?
Tekst

For å finne ut om en merkeordning holder vann, kan du sjekke ut fem ting:

  • Kan en produsent selv avgjøre om produktet skal merkes?
  • Gir merket åpen informasjon om hvilke krav man må klare for å få merket?
  • Gir merket åpen informasjon om pris?
  • Gjelder merket for mer enn ett miljøproblem?
  • Gjelder merket for hele produktets livssyklus?

Kan en produsent selv avgjøre om produktet skal merkes?

Noen merker er selvdeklarerende. Det betyr at produsenten selv avgjør om produktet kvalifiserer til de kravene merket stiller. CE-merking og energimerking er eksempler på slike ordninger.

At produsenten selv avgjør om han kan merke produktet sitt, kan svekke kvaliteten på en merkeordning. For eksempel har vi sett at energimerkingen av hvitevarer har vært preget av feil fordi produsenten ønsker en så bra karaktér på energibruk som mulig. Dersom vi hadde hatt et opplegg der en nøytral tredjepart testet energibruk og kontrollerte merkingen, ville kvaliteten gått opp, og ordningen fått bredere bein å stå på.

Enkelte merkeordninger – som for eksempel faremerking av kjemikalier – er selvdeklarerende. Dette systemet blir drevet og kontrollert av offentlige tilsynsmyndigheter, og det øker troverdigheten betraktelig.

Gir merket åpen informasjon om hvilke krav man må klare for å få merket?

Etterrettelighet er viktig for troverdigheten til en merkeordning. Det betyr at reglene skal være de samme for alle, og at det skal være mulig å dobbeltsjekke ting som har med merket å gjøre.

Hva er egentlig kravene for å få merket? Hvor nøyaktig er kravene formulert? Er kravene likelydende i alle land? Er det krav til objektiv testing eller tillater de "selvangivelse"? Er det holdbarhetsdato på merket, eller kan produsenten beholde det i evig tid?

Dette er noen relevante spørsmål vi kan stille til merkeordninger. Svarene får vi bare dersom merket gir åpen, offentlig informasjon om hvordan det virker. Det betyr at det skal være mulig å finne ut akkurat hvilke kriterier et gitt produkt må tilfredsstille for å bli merket.

Gir merket åpen informasjon om pris?

Også når det gjelder kostnader er det åpenhet som gjelder. Det skal være enkelt for både produsenter og andre å finne ut hva det vil koste å merke et produkt.

Det er ikke nødvendigvis et krav at prisen skal være den samme over alt. For eksempel varierer prisen på sertifisering av skog i alle land. Det henger sammen med hvor tilgjengelig skogen er, hvor store områder vi snakker om, hvor mange som jobber med å sertifisere etc.

Dersom merkeordningen både er dårlig på å opplyse om krav og om pris, kan det være ugler i mosen. Da kan vi frykte at det går an å kjøpe seg et merke uansett hvordan produktet er. Det er jo ikke sikkert det er slik – men poenget er at det vet vi ikke så lenge informasjonen ikke er tilgjengelig.

Gjelder merket for mer enn ett miljøproblem?

Alt henger sammen med alt, sa Gro Harlem Brundtland en gang. Det er sant i politikken, det er sant i naturen og det er sant i livet ellers. Det finnes ingen universalnøkkel som løser opp i alle problemer på en gang. Det finnes ikke ett allmenngyldig svar på alle spørsmål.

Når et merke skal vise deg hva som er et godt miljøvalg, er det derfor ikke tilstrekkelig at det bare gjelder for én faktor. Et kjøleskap som bruker lite strøm, er ikke et godt miljøvalg hvis kjølemidlene i det ødelegger ozonlaget, for eksempel. Energimerking gjelder bare for energiforbruk i bruksfasen, men forteller deg ingenting om hvilke andre egenskaper kjøleskapet har.

Gjelder merket for hele produktets livssyklus?

Hvis et merke skal vise veien til hva som er det beste valget for miljøet, må det vurdere hele produksjonsprosessen, og stille relevante krav ut i fra et livssyklusperspektiv. Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt?

Et miljømerke skal vurdere den komplekse virkeligheten moderne produksjon foregår i, og gjøre det lett for deg å velge riktig.

Kommenter saken
kommentarer