Hva kjennetegner Svanen som miljømerke

Svanemerket under lupen
Hva er det som skiller Svanemerket fra de andre miljøsymbolene?
Tekst

Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen

I 1988 kom Brundtland­kommisjonen med sin rapport. Den konkluderte blant annet med at miljø ikke skal være for de få – alle kan gjøre noe for å redusere miljøødeleggelsen. For å følge opp rapporten opprettet Nordisk Ministerråd Svanemerket i 1989. Svanemerket er derfor en del av den offentlige verktøykassa vi har for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene vi har stilt, og deretter betale en avgift. Men denne avgiften er ganske lav, og går til å dekke driften av merkeordningen. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge. Vi er stiftet av Barne- og likestillingsdepartementet, og får en begrenset støtte til drift via en egen post i Statsbudsjettet.

Fordi vi forvalter merker på vegne av det offentlige, kan du forvente det samme av oss som av offentlige etater og virksomheter du kjenner fra før. Vi legger for eksempel stor vekt på dokumentasjon og etterrettelighet. De miljøkravene vi stiller, er utarbeidet av nordiske fageksperter og blir vedtatt av en uavhengig nemnd. Nemnda er det regjeringene i alle de nordiske landene som oppnevner. Fagekspertene er biologer, ingeniører og kjemikere som kan mye om produkt, produksjonsteknikk og de ulike miljøaspektene.

Vi kjører åpne høringsprosesser på alle krav i alle nordiske land. Alle borgere, organisasjoner og bedrifter kan gi høringssvar, og vi tar all respons alvorlig: Vi lager offentlige høringssammenstillinger som viser hvilke innspill vi tar hensyn til og begrunner valgene våre. Til slutt legger vi ut alle krav og bakgrunnsdokumenter på nettet så alle som vil kan lese dem.

Svanemerket vurderer hele produktets livssyklus

Når vi skal avgjøre om et produkt er et godt miljøvalg, må vi se på hele livsløpet det har. Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt?

Et drivstoff kan f.eks. selges som "klimavennlig" fordi det er basert på fornybar palmeolje, men det er likevel ikke et miljøvennlig produkt dersom produksjonen ødelegger regnskog og det biologiske mangfoldet. Svanemerket vurderer alle fasene fra råvare til avfall, og stiller strenge krav der nytten av miljøforbedringen er størst.

Svanemerket er et multikriterie-merke

Det er lett å rangere ting etter ett enkelt kriterium. Du kan rangere vennene dine etter alder, eller matvarer etter kaloriinnhold. Men det forteller jo bare en liten bit av historien om hvem vennene dine er for deg, eller hvordan maten smaker eller påvirker kroppen din. Slik er det når vi skal vurdere hvor miljøvennlig et produkt er også. Så klart kan vi rangere produkter etter hvor mye strøm de bruker, eller hvorvidt de inneholder parabener eller hormonhermende stoffer. Men det er ikke nok.

Når vi skal peke på hva som er det beste miljøvalget helhetlig sett, må vi vurdere alle de relevante sidene ved alle fasene produktet går gjennom. Vi må se på hvordan det biologiske mangfoldet blir påvirket når vi tar ut ressursene som er nødvendige for å lage varen. Vi må se på utslipp av klimagasser, og hvor mye energi og kjemikalier som går med i fabrikken. Vi må vurdere brukskvalitet, trygghet og gjenvinnbarhet – bare for å nevne noe. Vi må gå hele prosessen etter i sømmene, fra råvare via produksjon og bruk til avfall. Vi spør hele tiden noe kunne vært gjort annerledes for å bruke ressursene mer effektivt og belaste miljøet mindre. Det er fordi vi gjør alt dette at Svanemerket et multikriterie-basert miljømerke. Vi gjør den tunge jobben, sånn at du kan gjøre et enkelt valg.

Svanemerket er en nøytral tredjepart

Det er svært viktig for merkeordningens troverdighet at Svanemerket er en nøytral tredjepart. Det er lett å påberope seg at man er god på miljø. Men så lenge det bare er en selv som vet hva som er gjort, og ingen har etterprøvd om tiltakene faktisk virker, er det jo ikke mye verdt. Det blir ikke godt miljøarbeid av en ringperm alene.

Hvis en produsent vil svanemerke produktet sitt, må hun dokumentere at det tilfredsstiller alle miljøkravene vi stiller til den aktuelle produktgruppen. Vi kontrollerer deretter alle opplysingene, og hvis alt er i orden, får produsenten lisens til å bruke Svanemerket i de årene det aktuelle kravdokumentet er gyldig. Bortsett fra at vi ønsker å bidra til grønnere produksjon av varer og tjenester, har vi ingen egeninteresse i om produsenten klarer å oppnå Svanemerket. Vi ligner mer på et tilsyn eller en sensor, som sjekker at krav og regler blir overholdt.

Svanemerket strammer jevnlig inn kravene

 Hvert tredje til femte år strammer vi inn på kravene. Kanskje stiller vi enda strengere krav til energibruk eller vi forbyr et kjemikalium som har vist seg å gi allergi. Når vi strammer inn, må alle produsentene i den aktuelle produktgruppa søke om merket på nytt, og bare de som klarer de nye og strengere kravene, får beholde merket. De får litt tid på å omstille seg, de nye kravene blir kjent minst ett år før levetiden til de gamle kravene går ut.

Et viktig mål for Svanemerket er å bidra til at vi produserer varer og tjenester på en mer miljøtilpasset måte. Miljøproblemene vi har skyldes produksjon og forbruk, og derfor må vi finne løsningene på problemene her. Når vi ser at det har kommet ny teknologi eller kunnskap som gjør det mulig å lage en krem eller et bord på en enda bedre måte for helse og miljø, er det viktig for oss å bidra til at næringsaktørene tar den teknologien eller kunnskapen i bruk. Det gjør vi med å innlemme dem i våre krav. Og gang på gang har vi sett at det virker!

Et eksempel er vaskemiddel til klær, som nå er inne i sin sjuende generasjon miljøkrav. Husker du vaskemidlene vi hadde på åttitallet? Det var digre kartonger og vi brukte flere desiliter per vask. Fosfat ble vi tidlig kvitt i de svanemerkede vaskemidlene, men helt fram til i dag har vi fortsatt å stramme inn på hvilke stoffer som kan tilsettes. Dagens vaskemidler er kompakte, og du skal bare bruke en halv desiliter til en full vask før tøyet blir rent. Det er mye takket være Svanemerkets innstramminger – og produsentenes vilje til å strekke seg enda litt lenger for å lage produkter som er bedre for miljøet.  

I ISO-terminologi er Svanemerket miljømerking, type 1, ISO 14024

Merket er frivillig, stiller bredspektrede miljøkrav (multikriterier), er basert på livssyklusvurderinger, skjerper kravene jevnlig, utvikler kravene i åpenhet, opererer med kjente kostnader, og bedriver tredjeparts uavhengig sertifisering.